Procedure

Het toetsen van kennis, vaardigheden en vakbekwaamheid, om voor certificering/keurmerk in aanmerking te komen,vindt plaats tijdens een opleidingsdag. Het is ons doel om de kwaliteiten van de professionals te ondersteunen, te inspireren en kennis met hen te delen. Zo werken wij gezamenlijk aan het leveren van kwaliteit.

Het woord toetsing brengt bij velen het gevoel van moeten presteren naar boven en kan de nodige zenuwen teweeg brengen. Daarom kiezen wij bewust voor een scholingsdag om zo de druk te verminderen en de competenties gedurende een hele dag te kunnen observeren en toetsen in een ontspannen sfeer.

De opleidingsdag waarbinnen de toetsing plaatsvindt wordt gegeven door een docent die zijn of haar sporen binnen het vak verdiend heeft. Tijdens de toetsdagen zijn er naast de docent ten minste drie examinatoren uit het ons toetsteam aanwezig, welke onafhankelijk de kennis toets, de observatie en gedrag toets en het te geven consult zullen beoordelen aan de hand van de opgestelde criteria.

Professionals kunnen zich bij ons aanmelden voor de onderstaande disciplines:
– Kaartlezer
– Medium (inclusief psychic en paragnost)
– Healing medium

1.Aanmelden

Onder het kopje Aanmelden Certificering treft u het aanmeldingsformulier aan.

Na ontvangst van dit aanmeldingsformulier, ontvangt u van het MediumCollege de factuur groot 135,- ex. btw. Dit bedrag wordt besteed aan de onkosten voor de toetsing. Daarnaast kunt u gebruik maken van 12 mediumtraining avonden per jaar.

Binnen de termijn van 2 jaar dient u minimaal 2 trainingsavonden of 1 dag aan training te volgen om uw keurmerk / certificering met Twee jaar te verlengen. Mocht u onverhoopt de toetsdag met onvoldoende resultaat afsluiten om het keurmerk/certificering te ontvangen dan kunt u binnen hetzelfde jaar de toetsdag kosteloos herkansen.

2. Uitnodiging opleidingsdag / toetsingsdag

Ten minste twee keer per jaar organiseren wij de scholing- / toetsdagen. In de maand Juli (begin zomervakantie)  en in de maand december (kerstvakantie)

3. Welkom en identificatie

Op de toetsdag wordt u welkom geheten. Na het controleren van de NAW-gegevens vragen wij u zich te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Wij maken een kopie van uw legitimatie en voegen deze bij de NAW-gegevens.

4. De opleidingsdag

Aan het begin van de toetsdag krijgt u rustig de tijd om een schriftelijke vakkennistoets in te vullen. Naast vakkennis volgen er enkele vragen over opleiding, training, zelfbewustzijn en beroepsethiek.

Gedurende de lesdag die gegeven wordt, onderzoeken wij de competenties. Er wordt gekeken naar; gedrag, handelingen, emotionele stabiliteit, zelfontwikkeling, ethiek en integriteit.

Aan het einde van de lesdag geeft u een consult (het specialisme waarvoor u zich heeft aangemeld) aan een onbekende(n), waarbij wij kijken naar:

  1. Ontvangst, voorbereiding, uitleg
  2. Paranormale behoefte analyse van de individu
  3. Opbouw consult
  4. “Concreet resultaat” (paranormaal bewijs)
  5. Formulering woordkeuze
  6. Ethiek en integriteit
  7. Contact met het individu
  8. Is in de behoefte van individu voorzien.

5. Eind Evaluatie

Aan het einde van de toetsdag heeft u een individueel gesprek met twee van onze docenten. Er wordt gevraagd naar uw ervaringen gedurende de dag en we bespreken met u, uw huidige vaardigheden, kennis en vakbekwaamheid en de ontwikkelingsmogelijkheden. Tijdens dit individuele gesprek kijken wij ook hoe u mogelijke adviezen ter harte neemt. Als u voldoende kennis, vaardigheid en vakbekwaamheid gedurende de toetsdag heeft laten zien, dan ontvangt u het Enigma Keurmerk/certificaat per post en wordt u vermeld op de website binnen de termijn van 21 dagen.

Het kan zijn dat wij u adviseren zich eerst op bepaalde vakgebieden verder te ontwikkelen en dan opnieuw een toetsdag bij te wonen. Hier zijn binnen de termijn van 1 jaar geen extra kosten aan verbonden.

6. Bijscholing / geldigheidsduur

Het werken binnen het spiritueel vakgebied is een prachtig maar ook een solistisch beroep met de kans op valkuilen. We kunnen onszelf blijven ontwikkelen en groeien. Het Enigma keurmerk/certificering is daaromtwee jaar geldig. Het keurmerk wordt verlengt indien u aan bijscholing, ten minsten 2 trainingsavonden of 1 dag training en per 2 jaar deelneemt. Er zijn 13 bijscholingsavonden per jaar en in de zomervakantie zijn er 3 dagen. Mocht u in deze twee jaar lessen hebben gevolgd aan het Arthur Findlay college, bij Josee Gosschalk of bij een bekender Engels Medium, dan geldt het inzenden van de kwitantie ook voor het verlengen van het keurmerk. Let op, u ontvangt alleen een nieuw  certificaat als er bijscholing is gevolgd en de bijdrage voor het keurmerk is voldaan.

 

Specialismen

 

Het paranormale vakgebied is onderverdeeld in een aantal specialismen. Op de website wordt vermeld voor welk(e) specialisme(n) de professionals gecertificeerd zijn en het keurmerk mogen dragen.
Wij certificeren als organisatie voor de onderstaande specialismen:
– Kaartlezer
–psychic medium,  medium en paragnost
– Healing Medium
Begrippen specialismen:
Er worden verschillende terminologieën binnen de paranormale branche gebruikt. De betekenissen zijn niet voor iedereen duidelijk. Daarom hebben wij de begrippen van de specialisme op een rijtje gezet. Zo komt de juiste hulpvraag bij het juiste specialisme terecht.

Psychic

Het woord psychic is geen bestaand Nederlands woord. Om het makkelijker in onze taal te verwoorden spreken wij over een psychic medium. Te meer omdat psychic werkende in Nederland zichzelf met regelmaat medium zijn gaan noemen.ID-1006669

Een psychic (medium) haalt informatie uit energie, leest energie. Zo lezen zij de energie van; mensen, dieren, de muren, huizen, voorwerpen, zand, koffie, zout, theebladeren enz.  Alle gebeurtenissen, ervaringen, gedachtegangen, beweging en geluiden worden opgeslagen in energie. Doordat de psychic (medium) zich helemaal met de klant verbind, vanuit de echte interesse, de verbinding van ziel tot ziel voelt, ziet en vertaald het medium de behoefte, het levenspad, de pijnpunten maar ook zeker de mooie momenten. Het doel van een psychic consult is het begrijpen en vertalen van de behoefte van de klant. Het inzichtelijk maken aan de hand van het verleden waarom de klant zich op dit moment in een bepaalde situatie bevind, het leven ervaart of zich voelt. Het werkelijk zien en begrijpen van de klant is voldoende om de klant op te liften. Vanuit het nu geeft een psychic (medium) adviezen om de klant te ondersteunen. Let op: een psychic (medium) voorspelt niet…, al heeft het psychic werken veel overeenkomsten met die van een paragnost. Een psychic (medium) communiceert niet met overledenen of gidsen. Het is mogelijk dat een psychic ook als medium en/of paragnost kan werken.

Medium

tranceEen physical, of in het Nederlands: fysiek medium is zeldzaam. Er zijn diverse vormen van fysiek mediumschap.  In alle gevallen maakt de Spirituele Wereld gebruik van het hele lichaam van het medium. Het helemaal overgeven in trance tot in de Divine state brengt het Fysieke mediumschap. In de meest vergevorderde vorm gebeurt dat door het onttrekken van stoffen uit het lichaam van het medium (ectoplasma). Het ectoplasma wordt door de zielen wereld gebruikt om vormen te laten zien. Dat kunnen gezichten, of hele lichamen van overledenen zijn. Zo zijn er fysieke mediums die zelf niet kunnen schilderen of muziek kunnen spelen maar doordat het lichaam wordt bewoond door een gids of ziel opeens en binnen een heel kort tijdsbestek in staat zijn een Rembrandt of een Monet te schilderen of stukken van Mozart te spelen. Het fysiek mediumschap is bedoeld om de mensen de aanwezigheid van de zielenwereld te laten zien, het bestaan van leven na de dood. Het verspreiden van bewustzijn.

Paragnost

Het woord paragnost is hoogst waarschijnlijk afkomstig uit het Grieks. Para-Nost. Er naast of gelijk aan  en het weten. Dit zou kunnen betekenen; “Het weten van de tijden er naast. In het Nederlands wordt het woord paragnost meestal vertaald als helderziende. Vanuit de Keltische tradities noemde men deze “gave”: “De blik van de spiegel”.voorspelling

Een paragnost reist door de sluiers/spiegel heen, reist door de tijd. Omdat tijd niet bestaat en alles in het nu bestaat, is informatie door de tijd heen, in het nu beschikbaar. De paragnost die door de tijd reist is ter plaatsen ten tijden van een gebeurtenis. Door ter plaatsen rond te kijken  (de beeldgeving, de geuren en omgevingsgeluiden) neemt de Paragnost de informatie mee terug naar dit moment. Voor een Paragnost is er geen barrière tussen het verleden, het heden of de toekomt. Het is als het afreizen naar de bibliotheek, daar je kennis opdoen en de kennis mee terug nemen. Het weten. Deze “para-normale” bibliotheek, waarbinnen alles door alle tijden heen bereikbaar is, word ook wel de Akashakronieken genoemd. Er is dus geen spraken van communicatie met gidsen of overledenen.

De Paragnost reist niet fysiek door de tijd, het is de “Geest of de Ziel” van de Paragnost die reist. De titel paragnost wordt veelvuldig gebruikt maar is alleen op zijn plaats als we spreken over een persoon die deze ‘gave’, heeft meegekregen en deze gevoed heeft met trainingen. Een goed paragnost reist af en verschaft eerst informatie over het heden en verleden als basis om te voorspellen. Deze informatie moet uiteraard concreet, persoonlijk en correct zijn. Voorspellen doen we alleen om mensen te ondersteunen, te laten zien waar het huidige naar toe leid. Wij vinden als organisatie dat er aan het voorspellen strikte regels zijn verbonden namelijk: Geen voorspellingen over leven en dood, ziekte en ongelukken. Geen voorspellingen die processen in het nu te vroeg onderbreken, bijvoorbeeld bij mogelijke echtscheidingen. We voorspellen alleen, om mensen die nu lastigere periodes meemaken te laten zien waar het naar toe leid, want aan alles komt een einde. Paragnosten brengen inzicht over de schoonheid van de creatie van het eigen pad, oorzaak en gevolg.

Healing Medium

Binnen het vakgebied onderscheiden we: psychic healen, spirtit healing en trance healing. Belangrijk om te vermelden is dat we als healers nooit op de stoel van een arts gaan zitten en geen medische diagnoses stellen. We benadrukken en raden altijd aan om bij klachten een arts te bezoeken.

Healen kan lijden tot verlichting van pijnen en soms tot het verdwijnen ervan. Healing is niet alleen gericht op de lichamelijke pijnen maar richt zich met name op de emotionele basis of oorzaak onder de klacht. Tevens worden de denkprocessen, het zelf programmerend vermogen, meegenomen in een consult om tot helende resultaten te komen.

healingPsychic healen: Onder het psychic healen vallen de zo genoemde: magnetiseurs en strijkers. De healer verbind zich met het energieveld van de klant en leest deze doormiddel van het voelen en zien. De healer werkt tijdens de healing met haar of zijn eigen energie om te deprogrammeren en te programmeren, het tranceformerend. Pijnen zowel emotioneel, mentaal als lichamelijk worden uit het energieveld gehaald of getransformeerd.

Spirit healing: Het medium levert het krachtveld (energie veld) waarbinnen hij of zij samenwerkt met een gids of gidsen. Door de verbintenis met de gids of het gidsenteam  voelt het medium in het eigen lichaam wat er gebeurd tijdens het healen bij de klant en kan deze door de communicatie met de gidsen ook benoemen. Zowel lichamelijk, emotioneel als  mentaal vind er healing plaats. Alles wat we ervaren, meemaken, denken en voelen wordt opgeslagen in ons energieveld, ons programma. Dit energieveld wordt gedeprogrammeerd en geprogrammeerd waardoor transformatie plaatsvindt en er lasten verlichting mogelijk is. Een spirit healer ontvangt door de communicatie met de gids (en) informatie over de mogelijke oorzaak onder de klacht, zodat verandering van oude gewoonte, gedachtegangen en zelfprogrammering kunnen meehelpen binnen het healing proces. We spreken slechts zelden over genezing, omdat  het zelfprogrammerend bewustzijn van de klant, de keuzes van de klant op de korte en lange termijn deel uitmaken van het healend proces.  Spirit healing wordt ook gebruikt voor groepshealingen.

Trance healer: Mediums die de echte diepe transstaat kunnen bereiken komen in Nederland weinig voor. Ook wereldwijd zijn er slechts enkele mediums bekend. Trance kent meerdere bewustzijn lage. Des te meer het medium zich leert overgeven (De gave) des te dieper de trance. Het medium zelf spreekt niet tijdens de healing. De voorwaarde van een trance healing is een geluidsstille omgeving.

Het lichaam (bewustzijn) van het trance medium wordt geheel of gedeeltelijk overgenomen door een gids of ziel. Deze gids of ziel gebruikt het lichaam van het medium om één persoon of meerdere personen tegelijkertijd te healen. Spirit healing is voor de klant goed voelbaar en werkt van buiten naar binnen. Bij het trance healen krijgt de klant het vaak warm omdat er van binnen naar buiten wordt gewerkt. Op het moment dat het medium uit trance komt verschaft de gids informatie over de healing aan het medium, zodat het medium achteraf kan vertellen wat er gebeurd is.

Trance Medium

Het medium is in staat in trance te gaan. Trance is een vergevorderde vorm van een alternatieve staat van bewustzijn en kent meerdere bewustzijn lagen. Des te meer het medium zich leert overgeven (De Gave) des te dieper de trance.mediumschap2

Trance mediumschap kan gebruikt worden om te healen of te spreken. Het medium leent als het ware zijn of haar stem uit aan iemand uit de Zielen Wereld die op die manier kennis en wijsheid kan delen. Het doel van trance-speaking is het brengen van wijsheid, kennis en informatie, tevens om aan te tonen dat er leven is na de dood.

Om een diepere trance staat te bereiken is veel oefening nodig, we spreken hierbij eerder over jaren dan over maanden. Een “echt” trance medium, deelt/spreekt intelligente en wijze taal, alsof de mensen bij een seminar of een les zijn. Het trance-speaking wordt zelden gebruikt voor individuele consulten omdat de gedeelte kennis voor veel mensen van nut is. Voorwaarde voor het medium om in trance te kunnen gaan is een veilige en geluidsarme omgeving. Publiek wordt van te voren gevraagd om stil te zijn en niet te klappen of harde geluiden te maken.

Kaartlezer

tarotOnder de gecertificeerde staan alleen kaartlezers die gebruik maken van Tarot- , zigeuner – of Lenormandkaarten. Een goede kaartlezer gebruikt ook het psychic mediumschap. Aan het einde van de scholing – / toetsdag  geeft de kaarlezer een volledig consult waarbij er van de kaartlezer verwacht wordt dat deze zonder voorinformatie of vraag van de klant begint.

Een tarotist(e)  of kaartlezer heeft doorgaans een gedegen opleiding achter de rug. Uiteraard valt onder de term studie ook de overdracht binnen de familiekring en zelfstudie. Het vraagt kennis en vaardigheid naast de aanwezigheid van mediamiek talent. Want alleen het duiden van de letterlijke betekenis uit een boek wordt door ons niet erkend als kaartlezer. Er zijn mediums die de kaarten gebruiken ter ondersteuning van een psychic consult en/of een voorspellend consult. Bij een voorspellend consult wordt van een kaarlezer verwacht ook te kunnen werken als paragnost.