Klachten en geschillen

Mocht u een geschil hebben met of een klacht over één keurmerkdrager / gecertificeerde, die bij ons op de website vermeld zijn, dan horen wij dat graag. Op het moment dat er onverhoopt een klacht of geschil bij ons binnenkomt, dan zullen wij deze klacht of het geschil in behandeling nemen en deze onderzoeken volgens het onderstaande systeem.

1.Klachten

Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop één van onze keurmerkdragers/gecertificeerde het beroep uitoefent een klacht of geschil in te dienen.

Behoorlijke behandeling.

Wij dragen zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over gedragingen, uitingen en handelingen van de bij ons geregistreerde gecertificeerde / keurmerkdragers professionals.

2. Indienen van een klacht

 1. Klachten of geschillen kunnen zowel schriftelijk als per e-mail als mondeling worden ingediend.
 2. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
 3. Het document dat na het indienen van de klacht wordt opgesteld bevat ten minste:
  a. de naam en het adres van de indiener;
  b. de dagtekening;
  c. een omschrijving van het gedrag en de naam van de gecertificeerde waartegen de klacht is gericht;
 4. U ontvangt van ons dit document ter bevestiging per post of per e-mail binnen de termijn van 10 werkdagen.
 5. Wij zullen zeer voorzichtig omgaan met uw persoonlijke gegevens.
 6. Er wordt met beide partijen telefonisch contact opgenomen om de klacht tot een correcte afhandeling oplossing te brengen. De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld en het gehele dossier van verslaglegging wordt verzonden naar beide partijen.

3. Bemiddeling

 1. Indien na telefonisch overleg de klacht niet wordt afgehandeld gaan we over tot bemiddeling. Onze intentie is dan om de gecertificeerde/keurmerkdrager en de persoon die de klacht of het geschil kenbaar heeft gemaakt bij elkaar te brengen onder begeleiding van een docent aan het MediumCollege. Om zo, door communicatie tot tevredenheid, uitleg en een oplossing te komen. Indien het geschil of de klacht wordt opgelost dan wordt ter bevestiging het verslag van het gesprek tezamen met het klachten of geschillen document naar beide partijen verzonden en de afhandeling afgerond. Als er geen overeenstemming bereikt wordt dan zet de procedure zich voort.
 2. Bovengenoemde werkwijze is niet van toepassing wanneer er sprake is van een vorm van seksuele intimidatie of geweld.
 3. Indien de persoon die de klacht of het geschil heeft ingediend persoonlijk contact tot de beroepskracht weigert, gaan we over op de schriftelijke procedure waarbij het recht op hoor en wederhoor van toepassing is.
 4. Het hoor en wederhoor van de beroepskracht en de indiener wordt op schrift gesteld aan beide partijen, met daarin een voorstel om tot een oplossing te komen.
 5. Wij stellen de klager schriftelijk in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die wij daaraan verbinden.

4. Staken behandeling

 1. In iedere fase van de klachtbehandeling kan, indien de indiener van de klacht of het geschil heeft aangegeven tevreden te zijn met de oplossing, de procedure als afgehandeld worden beschouwd.
 2. Indien er door minimaal twee docenten van het MediumCollege, wordt aangegeven, dat de klacht onredelijk, ongegrond of overtrokken is, kunnen zij gezamenlijk beslissen om niet tot verdere afhandeling over te gaan.
 3. Indien er door minimaal twee docenten wordt aangegeven, dat de beroepskracht grove ethische fouten heeft gemaakt, kan deze tot de beslissing overgaan om de beroepskracht het Enigma keurmerk/certificaat te ontnemen.

5. Geen verplichting tot klachtbehandeling

Het in behandeling nemen van het geschil of de klacht is niet verplicht als deze klacht betrekking heeft op een van de onderstaande punten:

 1. Het incident of de handeling heeft langer dan een jaar geleden plaatsgevonden.
 2. Het geschil of de klacht is voorgelegd aan een rechterlijke instantie.

Indien een klacht of geschil niet in behandeling wordt genomen wordt de indiener binnen 10 werkdagen op de hoogte gebracht.